Договір (публічна оферта)

Договір (публічна оферта) про надання науково-дослідних, консультаційних, фітосанітарних послуг.

(чинна редакція)

Представлена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) будь-якій фізичній, юридичній особі укласти Договір на надання послуг. Цей Договір є публічним  і відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх Замовників. Якщо ви згодні з умовами представленого Договору – Ви можете здійснити оплату послуг. У разі отримання оплати за послуги Договір буде вважатися укладеним, а наша компанія такою, що прийняла на себе зобов’язання надати відповідні послуги на умовах цього Договору.

ПРЕАМБУЛА

Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) суб’єкта господарської діяльності ТОВ «Науково-дослідний центр здоров’я рослин та екосистемного планування «Зелена клініка»» або ТОВ “Ґрінклінік Лайфсайенс Украина”, сервіс-офіс за адресою м. Київ, вул. Дружби народів,10, надалі іменується “Виконавець”, в особі директора Радюка Дмитра Анатолійовича, що діє на підставі статуту,, надалі іменованого «Виконавець», і містить всі істотні умови надання послуг (ст. ст. 633, 641 і гол. 63 Цивільного кодексу України).

Договір діє лише за умови повного та безумовного прийняття умов цього Договору

Відповідно до п. 2 ст. 642 цивільного кодексу України (ЦКУ) у разі прийняття викладених умов цієї оферти і оплати послуг юридична або фізична особа, що проводить таким чином акцепт цієї оферти, стає Замовником.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Замовник замовляє у Виконавця, а Виконавець за оплату надає на замовлення Замовника, викладені нижче, науково-дослідні, консультаційні (в тому числі дистанційно телефоном або іншими засобами зв’язку), фітосанітарні та інші послуги, контрактні дослідження. (надалі іменуються “Послуги”). З переліком послуг, що надаються можна ознайомитись за адресою спеціалізованого веб ресурсу http://zelenaklinika.com/ee

1.2 а) Консультації та рекомендації надаються безпосередньо при відвідуванні ділянки та/або без нього (дистанційно), після після відвідування, з метою профілактичного огляду насаджень.

б) Фитосанитарні послуги надаються після узгодження калькуляції на підставі замовлення.

1.3 Можливе, за ініціативою Замовника, термінове відвідування з метою позачергового огляду як всього насадження так і окремих рослин.

1.4 Виконавець на свій розсуд самостійно визначає час надання послуг найбільш раціональний для якості надання послуг та може погоджувати його із Замовником.

1.5 Результатами надання послуг за цим Договором є факт відвідування ділянки та/або надання консультації (в тому числі дистанційно телефоном або іншими засобами зв’язку) з видачою консультаційного висновку, або без нього, фактичне надання фітосанітарних чи інших послуг.

1.6 Результати Досліджень вважаються переданими Виконавцем Замовнику після передачі Замовнику Консультаційного висновку безпосередньо під час відвідання ділянки або після нього. У разі надання усної консультації  на електронну адресу Замовника надсилається звіт про надання послуги після чого Дослідження  вважаються переданими. Не пізніше ніж за 7 (сім) днів після фактичного надання послуг, на прохання  Замовника Виконавець надає Акт наданих послуг. Якщо на протязі 7 (семи) днів від Замовника не надходить прохання надати Акт наданих послуг, або після надання Акту він не був підписаний Замовником на протязі 7 (семи) днів вважається, що надані послуги відповідають вимогам договору і прийняті Замовником в повному розмірі, що підтверджується актом виконаних робіт, який підписаний Виконавцем. Надсилання будь яких інших документів Замовником Виконавцю чи Виконавцем Замовнику не впливає на дію цієї статті.

1.7 Надані послуги вважаються переданими Виконавцем Замовнику після фактичного надання послуг. На електронну адресу Замовника надсилається звіт про надання послуг, після чого послуги  вважаються переданими. Можливо використання фотофіксації. Не пізніше ніж за 7 (сім) днів після фактичного надання послуг, на прохання  Замовника Виконавець надає Акт наданих послуг. Якщо на протязі 7 (семи) днів від Замовника не надходить прохання надати Акт наданих послуг, або після надання Акту він не був підписаний Замовником на протязі 7 (семи) днів вважається, що надані послуги відповідають вимогам договору і прийняті Замовником в повному розмірі, що підтверджується актом виконаних робіт, який підписаний Виконавцем. Надсилання будь яких інших документів Замовником Виконавцю чи Виконавцем Замовнику не впливає на дію цієї статті.

1.8 Використання результатів послуг за цим Договором здійснюється Замовником на власний розсуд.

1.9 Виконавець не відповідає за спосіб та жодні наслідки використання рекомендацій та консультацій за прямим призначенням чи іншим чином, як Замовником, так і третіми особами цілеспрямовано або випадково.

1.10 Виконавець не перевіряє дисципліну працівників Замовника та не відповідає за неї, їх дії чи бездіяльність та наслідки чи відсутність наслідків такого.

1.11 Всі послуги  за цім договором надаються Замовнику «як є» (as is) відповідно до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів, без будь яких гарантій та зобов’язань з компенсацій, у вигляді та за змістом виключно на розсуд Виконавця.

2.ВАРТІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА ДОГОВОРОМ (ціна договору) ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Розрахунок вартості послуг проводиться на підставі заповненого Замовником бланку Замовлення.  За надання послуг за цим Договором Замовник сплачує на підставі виставленого рахунку на поточний рахунок Виконавця, або за допомогою платіжної системи на сайті, відповідні грошові кошти. З одиничними розцінками на послуги та умовами надання послуг що надаються можна ознайомитись за адресою спеціалізованого веб ресурсу http://zelenaklinika.com/ee/price/ . Ціна договору складается з вартості окремих замовлень.

2.2 Кошти сплачуються попередньою оплатою в термін не пізніш ніж 3 (три) дні після надання Виконавцем Замовнику рахунку. Датою прийняття Замовлення вважається дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

2.3 У випадку, якщо Замовником кошти не перераховані на розрахунковий рахунок Виконавця, Виконавець звільняється від виконання всіх обов’язків за цим Договором.

2.5. Вартість додаткових робіт, послуг та досліджень, позапланових досліджень та лабораторних досліджень, включаючи вартість лабораторних досліджень та аналізів, послуг сторонніх організацій, включно таких, обсяг всіх яких уточнюється після проведення огляду, вартість встановлюваного стаціонарно обладнання (тензіометри та ін.), вартість транспортних витрат позапланових виїздів, вартість транспортних витрат на відбір та доставку зразків в лабораторії та наукові чи інші  установи, вартість реактивів та препаратів, стерильний чи нестерильний посуд та пакети (далі – вартість додаткових робіт, послуг та матеріалів), а також іншу упаковку  оплачується попередньою оплатою за рахунками, які виставляються Виконавцем.

  1. ПОРЯДОК ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ СТОРОНАМИ

3.1. Сторони взаємодіють сумлінно виходячи із доцільності дій необхідних для виконання цього Договору, дотримуючись доброзичливості та взаємної поваги.

3.2  Виконавець зобов’язується якісно та добросовісно надавати послуги, зазначені в розділі 1 цього Договору, відповідно до умов цього Договору.

3.4. Виконавець має право без пояснення причин відмовитись від виконання Замовлення на будь якому етапі, та повернути Замовнику кошти, без яких либо компенсацій та штрафних санкцій, з утриманням вартості вже наданих послуг.

3.5  У випадку зупинення чи тимчасового припинення надання Виконавцем раніше замовлених та оплачених послуг з ініціативи Замовника, Замовник компенсує Виконавцю пов`язані з цим збитки. У цьому випадку раніше декларовані графіки та терміни та вартість надання послуг мають бути переглянуті. Вартість додаткових послуг та сума збитків, що виникне має бути відрахована з вже сплачених Замовником коштів у першу чергу, а загальна сума Замовлення збільшена на цю суму. При цьому Виконавець жодним чином не несе відповідальність за втрату актуальності послуг, та будь які наслідки такого відтермінування надання послуг.

3.6 Якщо зупинення чи тимчасове припинення надання послуг з причин вказаних у п.3.5 триває  більш як один місяць, послуги вважаються наданими у повному обсязі, а кошти прийняті Виконавцем, Замовнику не повертаються.

3.7 Якщо під час надання послуг були виявлені обставини раніше не відомі Виконавцю, що унеможливлюють чи ускладнюють надання послуг, надання послуг припиняється про що повідомляється Замовнику.

3.8.  Виконавець надає послуги, виходячи з сприятливих погодних умов, термінів та найбільшої ефективності результату виконання таких робіт, що виконуються з метою надання послуг, на власний розсуд. Виконавець попередньо заявляє термін та порядок надання послуг, але у разі настання несприятливих погодних умов або інших причин, що можуть суттєво вплинути на якість послуг, що надаються, може переглядати терміни та порядок надання послуг самостійно, про що повідомляє Замовника.

3.9   Виконавець самостійно визначає потребу в проведенні лабораторних чи інших додаткових досліджень про що повідомляє Замовника

3.10   Замовник акцептом цього договору погоджується та запевнює Виконавця, що

– Замовник отримав всі необхідні дозволи, погодження, та має достатні повноваження для замовлення послуг

– попередив, провів необхідні інструктажі з техніки безпеки та отримав дозвіл третіх сторін (сусіди, власники сусідніх територій, персонал Замовника чи інших організацій, сторонні особи що можуть перебувати на території і т.і. ) про можливу небезпеку пов`язану з наданням певних видів послуг

–  перебування на території де надаються послуги є безпечним для персонала Виконавця та саме Замовник відповідає за безпеку в усіх її аспектах на території де надаються послуги

–  що певні види послуг надаються за дослідницькими програмами та методиками та можуть не відповідати загальнопоширеним стандартам та методам

 3.11 Форс-мажорні обставини.

У разі настання обставин непереборної сили, що унеможливлює подальше надання послуг, послуги мають бути оплачені в обсязі, в якому вони є фактично надані, а надання послуг має бути відтерміноване в часі на час дії таких обставин та ліквідації наслідків дії таких обставин. Якщо у ході виконання договору виявиться неможливість виконання умов договору внаслідок обставин, що не залежать від однієї із Сторін, Сторона зобов’язана повідомити про це іншу Сторону.

 

4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Сторони зобов’язуються виконувати вимоги договору сумлінно та не порушувати вимог Договору.

Виконавець гарантує якість надання науково-дослідних, консультаційних та фітосанітарних послуг, а також повне і докладне консультування Замовника та визначених ним осіб з предмету цього Договору, відповідно до внутрішніх стандартів та процедур Виконавця.

4.2. У разі несплати вартості послуг згідно п. 2.1 – 2.5, Виконавець не розпочинає надання таких послуг до моменту отримання оплати вартості послуг та не несе відповідальність за втрату актуальності послуг, та будь які наслідки такого відтермінування надання послуг.

4.3. У разі ненадання оплачених послуг з вини Виконавця, Виконавець повертає Замовнику вартість таких послуг. Цей пункт не регулює випадки настання форс-мажорних обставин, які регулюються пунктом 3.5 цього Договору.

5.ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного в Україні законодавства.

5.3  Сторони, не можуть передати розгляд спору за цим договором на розгляд третейського суду.

6.ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1 Дана Угода набуває чинності з моменту отримання оплати за послуги від Замовника та діє протягом всього терміну надання послуг.

6.2. Угода припиняє свою дію у разі:

закінчення терміну дії Угоди у зв’язку з виконанням Сторонами всіх своїх зобов’язань;

відмови Виконавця від надання послуг, після закінчення терміну дії Угоди;

6.3. Виконавець має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовити в наданні послуг Замовнику без роз’яснення причин та повернути кошти за ще не надані послуги.

7.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1.  Сторони розуміють і дійшли згоди, що рослини є живі організми, які живуть в реальних умовах та піддаються дії багатьох відомих і невідомих Сторонам факторів, в тому числі, які діяли до та діють після підписання цього договору, в незалежності від бажання Сторін, а Виконавець сумлінно проводить дослідження,  надає рекомендації та послуги якість використання та Виконання яких прямо не залежить від Виконавця. Виконавець не несе відповідальності за будь-які наслідки дій або бездіяльності працівників та підрядників Замовника при виконанні таких рекомендацій, та (або) невиконання таких рекомендацій та інших документів чи усних консультацій, що надаються Виконавцем. Таким чином, хоча Виконавець і докладає зусиль для покращення фітосанітарного стану ділянки та кожної рослини окремо, Виконавець не несе відповідальність за стан зелених насаджень, та (або) окремих рослин Замовника на будь-якому етапі виконання умов Договору.

7.2. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

7.3   Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорів реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну.

7.4.  Відступлення права вимоги за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб не допускається

7.5 . Виконавець залишає за собою право без попередження та узгодження з Замовником у будь який час змінювати умови цього договору та всіх пов’язаних документів. Актуальна версія  цього договору знаходиться за адресою http://zelenaklinika.com/ee/public-offer/.

Слідкуйте за оновленнями.

Contacts:
Global +372 602 7290
Ukraine +380800750842

ZelenaKlinika.com | GreenClinic LifeScience Competence Center of GNerdiX OÜ, Tallinn, Estonia.